Leeswijzer

De hoofddoelstelling van dit jaarverslag is het informeren van stakeholders (belanghebbenden) over de visie en activiteiten van GasTerra. Omdat maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd is in het doen en laten van de medewerkers van GasTerra, rapporteert de onderneming de financiële en maatschappelijke elementen al jaren in één jaarverslag. 

Structuur

GasTerra heeft de drie grondbeginselen van MVO vertaald in drie doelgebieden die aansluiten bij de activiteiten van de onderneming: Gas, Groen en Groningen. Daarbij staat Gas voor de bedrijfsresultaten, Groen voor de ambitie om bij te dragen aan een verantwoorde energietranisitie en Groningen voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Alle activiteiten van GasTerra zijn terug te voeren op deze pijlers en Gas, Groen en Groningen vormen dan ook de hoofdstructuur van dit jaarverslag.

Richtlijnen

GasTerra publiceert ieder jaar een jaarverslag. Dit jaarverslag heeft betrekking op het kalenderjaar 2015. Ten opzichte van het voorgaand verslag (over kalenderjaar 2014, publicatiedatum 13 februari 2015) hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan wat betreft reikwijdte, afbakening, formulering en toegepaste meetmethoden. 

Het jaarverslag 2015 is opgesteld aan de hand van de vierde generatie richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving (GRI G4). We rapporteren hierbij op core niveau. Daarnaast rapporteren we in overeenstemming met de wettelijke eisen voor jaarverslaggeving uit Boek 2 BW Titel 9, art. 391. In de GRI-index staat welke GRI-indicatoren de onderneming in haar verslag opgenomen heeft. Vervolgens heeft onze accountant EY dit geverifieerd. 

Naast de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving toetsen we ons jaarverslag tevens aan de transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken. Het jaarverslag over 2014 scoorde 152 van de 200 punten. We stellen ons ten doel om deze score met dit jaarverslag minstens te evenaren. 

Overige verslaggevingsprincipes

Overige verslaggevingsprincipes
Informatie Definitie/berekeningsmethode
Ziekteverzuim (in %) Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekenden) in de observatieperiode, gedeeld door de personeelsomvang (in voltijdequivalenten) vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen in de observatieperiode.
Gemiddelde verzuimfrequentie Het gemiddelde aantal keren dat een medewerker zich ziek meldt per jaar.
Gasverbruik Het gasverbruik van het GasTerra kantoorpand aan de Stationsweg in Groningen conform de eindafrekening van de energieleverancier.
Elektriciteit Het electriciteitsverbruik van het GasTerra kantoorpand aan de Stationsweg in Groningen conform de eindafrekening van de energieleverancier.
Waterverbruik Het waterverbruik van het GasTerra kantoorpand aan de Stationsweg in Groningen conform de eindafrekening van het waterbedrijf.
Papierverbruik Het papierverbruik conform de tellerstanden van de leverancier van de kopieerapparaten.