GRI Index

General disclosures

General disclosures
Categorie Nr  GRI-beschrijving  Onderdeel
Strategie en analyse G4‑1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Voorwoord
  G4‑2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Visie Gas
Visie Groen
Visie Groningen
Organisatie- profiel G4‑3 Naam van de organisatie. Over GasTerra
  G4‑4 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Over GasTerra
  G4‑5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie. Over GasTerra
  G4‑6 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen. Levering en verkoop
Inkoop virtuele handelsplaatsen en het buitenland
Ketenbeheer upstream
  G4‑7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. Governance
  G4‑8 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden).     Levering en verkoop
  G4‑9 Omvang van de verslaggevende organisatie.      Samenvatting financiële resultaten
Personeel en organisatie
Jaarrekening
  G4‑10 a. Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht. 
b. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht. 
c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen en geslacht. 
d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht. 
e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de eigen werknemers/hulppersonen, werknemers/hulppersonen van toeleveranciers daaronder begrepen. 
f. Significante schommelingen in het aantal werknemers.
Formatie en bezetting 
Opleiding en loopbaanontwikkeling
  G4‑11 Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Cao en pensioen 
  G4‑12 Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.  Ketenbeheer en animatie
  G4‑13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of leveringsketen van de organisatie. Leeswijzer
  G4‑14 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie. Governance
  G4‑15 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven. Ketenbeheer
  G4‑16 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties. Voorwoord
Ketenbeheer
Gas advocacy
Kennis delen
Nevenfuncties Directieleden en hoofd- en nevenfuncties Commissarissen GasTerra
Vaststelling van materiële onderwerpen en afbakening G4‑17 a. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.
b. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.
Jaarrekening
  G4‑18 a. Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.
Leeswijzer
Stakeholderdialoog
  G4‑19 Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld. Stakeholderdialoog
  G4‑20 Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening binnen de organisatie. Ketenbeheer
Compliance
Kennis delen
Stakeholderdialoog
  G4‑21 Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening buiten de organisatie. Stakeholderdialoog
  G4‑22 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.   Leeswijzer
  G4‑23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening. Stakeholderdialoog
Stakeholder betrokkenheid G4‑24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken. Stakeholderdialoog
  G4‑25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken. Stakeholderdialoog
  G4‑26 Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie van het overleg per type en groep belanghebbenden en of zij specifiek zijn betrokken in het kader van het verslaggevingsproces. Stakeholderdialoog
  G4‑27 De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder mee via haar regelgeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke groep belanghebbenden dit naar voren is gebracht. Stakeholderdialoog
Verslagprofiel G4‑28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. Leeswijzer
  G4‑29 Datum van het meest recente, vorige verslag. Leeswijzer
  G4‑30 Verslaggevingscyclus. Leeswijzer
  G4‑31 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan. Contact
  G4‑32 a. De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie.
b. De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.
Leeswijzer
GRI-tabel
Onafhankelijk Assurance-rapport EY Sustainability
  G4‑33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag. Governance
Leeswijzer
Governance G4‑34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die onder het hoogste bestuurslichaam vallen. Governance
Bericht Raad van Commissarissen
Ethiek en integriteit G4‑56 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode. Over GasTerra
Compliance en regulering
  G4‑57 De interne en externe procedures ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen en advieslijnen. Bezwaren, klachten en misstanden
  G4‑58 De interne en externe procedures voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag, en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten Bezwaren, klachten en misstanden

Specific disclosures

Specific disclosures
Materiële onderwerpen Definitie GRI Aspect Indicator DMA en indicatoren Onderdeel
Financiële resultaten De financiële resultaten staan uiteraard centraal in het jaarverslag gezien onze kernactiviteit: het in- en verkopen van aardgas. Dit materiële onderwerp valt volledig binnen GasTerra’s verantwoordelijkheden. Belangrijk aandachtspunt in 2015 was waardemaximalisatie van het Nederlandse aardgas binnen het door het kabinet vastgestelde productieplafond voor het Groningenveld. Datzelfde gold voor de heronderhandeling van lange termijn in- en verkoopcontracten. In het onderdeel Gas staat onze aanpak in het licht van deze onderwerpen beschreven. Economische prestatie G4‑EC1
G4‑EC8
a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

G4-EC1: Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.

G4-EC8: Indirecte economische impact, waaronder de omvang ervan.
Samenvatting financiële resultaten
Jaarrekening
Visie Gas
Visie Groningen
Personeel en Organisatie
Sponsoring
Positie van gas in de energiemix De wereld staat voor de uitdaging om de huidige energiemix, gebaseerd op fossiele brandstoffen, te veranderen in een energiemix op basis van duurzame bronnen. GasTerra en zijn stakeholders vinden het belangrijk om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen zo goed mogelijk te laten verlopen en zien hierbij een belangrijke rol voor aardgas weggelegd. Gezien de verschillende prijsniveaus geven elektriciteitsproducenten de voorkeur aan opwekking met kolen in plaats van met gas. Verschillende Noordwest-Europese energiebedrijven schakelden al gasgestookte elektriciteitscentrales af of kondigden aan dit te gaan doen. Een ontwikkeling die niet alleen wij constateren, maar die ook door diverse stakeholders wordt genoemd. Daarom is de positie van gas in dit jaarverslag als materieel onderwerp aangewezen, op termijn in combinatie met CCS. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Economische prestatie G4-EC8 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

G4-EC8: Indirecte economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.
Visie Gas
Visie Groen
Kennis delen
Educatie We staan als samenleving voor immense uitdagingen om ook toekomstige generaties van voldoende, duurzaam opgewekte en betaalbare energie te voorzien. Het is van groot belang dat we hiervoor energieprofessionals opleiden, zo benadrukken ook GasTerra’s stakeholders. Daarom heeft GasTerra educatie als materieel onderwerp benoemd. GasTerra’s aanpak is terug te vinden bij het onderdeel Groen. Educatie is voor alle partijen in de waardeketen van groot belang. We zien dit als een gedeelde verantwoordelijkheid en geven hier invulling aan door het energievraagstuk bij scholieren en studenten onder de aandacht te brengen. Maatschappelijke prestatie lokale gemeenschappen G4‑SO1 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

G4-SO1: Aard, reikwijdte en effectiviteit van alle programma's en methoden die de effecten van de activiteiten op gemeenschappen bepalen en beheren, waaronder vestiging, activiteiten en vertrek.
Visie Groen
Kennis delen
Compliance GasTerra krijgt in toenemende mate te maken met regulering op nationaal en Europees niveau. Het is van groot belang dat we deze wet- en regelgeving naleven. Daarom heeft GasTerra compliance als materieel onderwerp benoemd. Het naleven van wet- en regelgeving valt geheel binnen GasTerra’s verantwoordelijkheid. Om de naleving te borgen hebben we gedragsregels en –procedures opgesteld. Zo verplichten we onze medewerkers elk jaar een compliance-cursus te volgen. Deze doelstelling werd in 2015 gehaald. In het onderdeel Gedragsregels en procedures staat GasTerra’s compliance-aanpak beschreven. Productverantwoordelijkheid Compliance G4‑PR9 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

G4-PR9: Bedrag van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving inzake de levering en het gebruik van producten en diensten.
Risicomanagement
Compliance
Verantwoord ketenbeheer upstream Uit de stakeholderdialoog bleek dat bij stakeholders onduidelijkheid bestaat over GasTerra’s rol en invloed upstream, met name op de aardbevingsproblematiek en de inkoop van gas uit (vooral) Rusland. Voor wat betreft de productie van Groningengas is de rolverdeling als volgt: NAM wint dit gas en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het kabinet omtrent de productiebeperking uit het Groningenveld. GasTerra is exclusief verantwoordelijk voor het verhandelen van dit gas. De productie uit het Groningenveld (en eveneens de kleine velden) is aan strakke milieu- en veiligheidsregels van de overheid gebonden. GasTerra heeft hierop geen directe invloed, maar verwacht van zijn leveranciers dat zij voldoen aan de wettelijke eisen. We zijn als exclusieve verkoper van het Groningengas wel rechtstreeks betrokken bij het veiligstellen van de leveringszekerheid. Het is in tegenstelling tot gas uit andere bronnen laagcalorisch (vandaar L-gas). Miljoenen consumenten in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk beschikken over apparatuur die alleen gas van deze kwaliteit kan verbranden. Hun energiebedrijven zijn er daardoor van afhankelijk.
Om de leveringszekerheid veilig te stellen monitort GasTerra nauwgezet de verkopen in relatie tot de verwachtingen. Daarbij wordt intensief samengewerkt met NAM en GTS. Dankzij deze aanpak is de leveringszekerheid voor de L-gasafnemers niet in gevaar gekomen door de productiebeperkingen.
GasTerra koopt ook (beperkt) gas in uit Noorwegen en Rusland. De productie uit deze buitenlandse bronnen is gebonden aan in die landen geldende regelgeving. Hier heeft GasTerra geen rechtstreekse invloed op.
Om meer inzicht in deze thematiek en de invloed van GasTerra te verschaffen, is ketenbeheer in dit jaarverslag als materieel onderwerp benoemd. GasTerra’s aanpak komt naar voren in het onderdeel Ketenbeheer.
Maatschappelijke prestatie G4‑SO10 a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.

G4-SO10: Actuele en potentiele invloeden in de waardeketen op de maatschappij en uitgevoerde acties.
Ketenbeheer